główny specjalista
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Warszawa, PL
‎18 godz. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Naszym pracownikom oferujemy :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę ), nagrody jubileuszowe,
 • możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

  Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

  Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

  ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z zatwierdzeniem regulaminu rynku mocy i monitorowanie realizacji obowiązków uczestników rynku mocy,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w zakresie działań uczestników rynku mocy,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących wytwarzania energii elektrycznej oraz rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego na potrzeby przygotowania analiz dotyczących stanu i przewidywanych zmian wystarczalności generacji w Polsce,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego na potrzeby przygotowania sprawozdań i publikacji informacji dla uczestników rynku dotyczących np.
 • poziomu cen na rynku konkurencyjnym lub planów inwestycyjnych,

 • uczestniczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu projektów rozstrzygnięć w sprawach spornych dotyczących procesu certyfikacji, aukcji mocy, obrotu obowiązkiem mocowym na rynku wtórnym, danych wpisanych do rejestru, naruszenia przez operatora zasad ogłaszania okresu zagrożenia, aukcji wstępnej,
 • udział we współpracy międzynarodowej, w tym współpracy regulatorów, oraz przygotowywanie i opiniowanie dokumentów powstających w ramach tej współpracy,
 • uczestniczenie w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, polityk, tworzenie i aktualizowanie procedur wewnętrznych, wytycznych oraz zasad postępowania.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe ekonomiczne lub techniczne, lub wyższe nie profilowe i studia podyplomowe kierunkowe,
 • doświadczenie : powyżej 3 lat w obszarze energetycznym lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2),
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rynku mocy,
 • bardzo dobra znajomość prawa energetycznego - krajowego i europejskiego, w szczególności w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra znajomość rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego,
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie : wyższe magisterskie ekonomiczne lub techniczne, lub wyższe magisterskie nie profilowe i studia podyplomowe kierunkowe,
 • znajomość ekonomicznych i technicznych aspektów funkcjonowania wytwórców,
 • znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej,
 • biegła znajomość języka angielskiego (poziom C1).
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 • Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.),

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 29.11.2019
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Urząd Regulacji Energetyki

  Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Kadr i Szkoleń

  02-222 Warszawa

  z dopiskiem : główny specjalista-DRR / WAR / 2RM

  Aplikacje można przesyłać w formie skanów dokumentów na adres e-mail :

  rekrutacja ure.gov.pl, podając w temacie symbol naboru główny specjalista-DRR / WAR / 2RM

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego :

  Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mający siedzibę przy Alejach Jerozolimskich 181 w Warszawie (02-222).

  Kontakt do inspektora ochrony danych :

  Informujemy, że w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem mailowym : iod ure.

  gov.pl lub listownie adres korespondencyjny : Urzędu Regulacji Energetyki, Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

  Cel przetwarzania danych :

  Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym zakresie.

  Informacje o odbiorcach danych :

  Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

  Okres przechowywania danych :

  Pani / Pana dane osobowe będziemy przechowywać :

 • przez okres realizacji naboru,
 • przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru (dotyczy dokumentów aplikacyjnych),
 • przez okres do 6 lat zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
 • o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.) w zakresie imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto).

  Uprawnienia :

  Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych : dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem Ochrona danych osobowych ).

  Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki.

  Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Podstawa prawna przetwarzania danych :

  art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w związku z art.

  6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Inne informacje :

  Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres mailowy).

  Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE, w zakładce Praca w URE (Formularze do pobrania : "Oświadczenie dla kandydatów w naborze").

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub w formie skanów dokumentów na adres mailowy : rekrutacja ure.

  gov.pl (podając w temacie symbol naboru główny specjalista-DRR / WAR / 2RM )

  Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres : rekrutacja ure.gov.pl)

  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

  Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru i wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy : rekrutacja ure.gov.pl.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku