specjalista
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Olsztyn, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy :

 • narzędzia i materiały pracy : komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
 • wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul.
 • Kopernika i al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

  ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 • Przyjmowanie kompletnej dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty w celu ich właściwego zarchiwizowania.
 • Przyjmowanie do archiwum zakładowego dokumentacji przebiegu nauczania przekazywanej przez likwidowane szkoły i placówki, zgodnie z obowiązującym prawem oraz prowadzenie bazy tych szkół (weryfikując dane z SIO).
 • Przygotowywanie do przekazania oraz dostarczanie do Archiwum Państwowego akt archiwalnych typu A, a także brakowanie dokumentów o kat.
 • B w uzgodnieniu z tym Archiwum.

 • Przygotowywanie do wydawania duplikatów świadectw oraz zaświadczeń o przebiegu nauki na podstawie zgromadzonych zasobów archiwalnych.
 • Udostępnianie archiwalnych akt osobowych w celu wystawienia zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu byłych pracowników Kuratorium oraz zlikwidowanych szkół i placówek.
 • Gromadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi sprawami, w tym prowadzenie rejestrów spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 • Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie
 • staż pracy : co najmniej 2 lata na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • lub absolwent wyższej uczelni o kierunku / specjalności archiwistyka (bez wymaganego stażu pracy)
 • Kurs archiwalny I stopnia (w przypadku osób nieposiadających wykształcenia archiwistycznego)
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 10.08.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Kuratorium Oświaty

  al. Marsz. J. Piłsudskiego 7 / 9, pok. 382 (sekretariat)

  10-959 Olsztyn

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7 / 9, adres e-mail : ko ko.olsztyn.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7 / 9, adres e-mail : iod ko.
 • olsztyn.pl, tel. 89 / 523-23-75

 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : administrator danych nie przewiduje możliwości powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi.
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Oferty należy składać drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko specjalisty ogłoszenie nr 63800 w Wydziale Administracyjno-Prawnym .
 • Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kuratorium) nie będą rozpatrywane.
 • Oświadczenia, list motywacyjny i życiorys / CV muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata / ki i aktualną datą sporządzenia.
 • Kandydaci / ki spełniający wymogi formalne, którzy po analizie aplikacji zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Dokumenty złożone przez kandydatów / ki, po ogłoszeniu wyników naboru, będą do odbioru w Wydziale Administracyjno-Prawnym Kuratorium Oświaty w Olsztynie przez okres 3 miesięcy, następnie zostaną zniszczone.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku