Asystent w Pracowni Mikrobiologii Żywności i Pasz
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Gdańsku
3 d. temu

Ogłoszenie nr 106835 / 23.09.2022

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50

Dołącz do nas jako :

asystent

w Pracowni Mikrobiologii Żywności i Pasz

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Miejsce pracy

Gdańsk, ul. Kaprów 10

Ważne do 7 października 2022 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku :

 • wykonuje badania w pracowni oraz sporządza dokumentację z badań,
 • bierze udział w walidacji / weryfikacji metod i potwierdzaniu ważności wyników badań,
 • monitoruje stany magazynowe pracowni (odczynniki, materiały jednorazowe i wyposażenie pomiarowe),
 • realizuje założenia polityki jakości i procedur,
 • prowadzi nadzór nad wyposażeniem w pracowni,
 • przygotowuje procedury i instrukcje związane z metodami badawczymi i wyposażeniem.
 • Kogo poszukujemy

  Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne lub wyższe w zakresie nauk biologicznych
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych i obliczeń wyników,
 • znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w laboratorium
 • specjalizacja z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
 • przeszkolenie w zakresie Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 17025,
 • Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca w laboratorium, praca w warunkach narażenia na działanie odczynników chemicznych i biologicznych,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy :

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy, budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 • Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony .
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części dokumenty niezbędne .
 • W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane : list motywacyjny, CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
 • Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.
 • Planujemy następujące metody / techniki naboru :

  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach :

  I - weryfikacja formalna złożonych ofert,

  II - rozmowa kwalifikacyjna.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku