Presales Manager
Unit 4
Poland, Wroclaw
3 d. temu

Unit4 Polska specjalizuje si’ w tworzeniu innowacyjnych systemów informatycznych, wspieraj cych kluczowe obszary dzia alno ci przedsi’biorstwa (kadry i p ace, finanse, logistyka, produkcja i in.

uwzgl’dniaj c zmiany zachodz ce zarówno wewn trz firmy, jak i w jej otoczeniu biznesowym.Obecnie prowadzimy poszukiwania na stanowisko Presales Manager.

Na tym stanowisku b’dziesz odgrywa (a) kluczow rol’ zwi zan z promocj oraz prezentacj naszych produktów u klientów zewn’trznych.

Do Twoich zada b’dzie nale a o m.in. : Badanie i rozpoznawanie potrzeb nowego klientaDoradztwo i proponowanie rozwi za przynosz cych najwi’ksz warto klientowiPrzygotowywanie prezentacji produktu i procesów na podstawie zidentyfikowanych potrzeb klientaPrzeprowadzanie prezentacji w siedzibie klienta lub poprzez zdalne spotkania produktowePrzygotowywanie oferty produktowej pod k tem konfiguracji technicznej, (któr na nast’pnym etapie wycenia Sprzedawca)Przygotowywanie wst’pnych wycen ofert rozwi za informatycznychWyst pienia na konferencjach bran owych w celu prezentowania korzy ci biznesowych z wdro e rozwi za informatycznychWeryfikacja pisemnych wymaga klienta pod wzgl’dem oferty produktowej (obróbka RFI / RFP / SIWZ)Badanie konkurencji pod wzgl’dem produktowymPrzygotowywanie oraz piel’gnowanie bazy DEMOPrzygotowywanie dedykowanych prezentacji produktowychCzego oczekujemy : Do wiadczenia na podobnym stanowiskuZnajomo procesów HR : Strategicznego HR ze szczególnym uwzgl’dnieniem Zarz dzania TalentamiZarz dzanie Kadr Pracownicz (planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz analityka kosztów pracowniczych)Kadry i P aceDobre umiej’tno ci prezentacyjneDobra znajomo j’zyka angielskiego w stopniu umo liwiaj cym przeprowadzenie prezentacji dla klienta czy udzia w szkoleniu produktowym.

Wysoka kultura osobistaDu a dyspozycyjno zwi zana z cz’stymi wyjazdami do klientówCo oferujemy : Prac’ w dynamicznie rozwijaj cej si’ firmie i mo liwo realnego wp ywu na kszta t biznesuMo liwo podnoszenia kwalifikacji zawodowych,Szeroki pakiet socjalny (m.

in. : prywatne ubezpieczenie zdrowotne i karta Multisport).Przyjazn atmosfer’ pracyNielimitowany p atny urlop2072

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku