Freelancer Recruiter
Personnel International BPO Sp. z o.o.
zagranica, Ukraina
1 d. temu

Personnel International BPO is part of the Personnel International group which has been operating on the Polish and European markets for 20 years.

Where did it all begin? It started with the need to help entrepreneurs achieve their business goals, which was not possible without a sufficient number of skilled employees.

Over the years, we have specialised in providing turnkey HR solutions that, in addition to the aforementioned achievement of business objectives, help optimise employment processes and costs.

What will you do?

 • recruiting employees to work in Poland candidates from all world ;-),
 • contact with candidates,
 • contact with company employees.
 • Requirements :

 • English language on B1 necessary condition,
 • Scrupulousness,
 • Welcome :

 • Experience in recruitment,
 • Polish language (communicative),
 • Russian language (communicative),
 • knowledge of the regulations on employing foreigners.
 • What we offer?

 • Contract (prefer to B2B),
 • Payment for recruited candidates,
 • Cooperation with a large company,
 • Possibility of permanent cooperation.
 • We speak the following languages : Polish, Russian, Ukrainian, English, German.

  Contact : k.malec personnel.com.pl 506-138-544

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE chcemy przekazać kilka informacji.

 • Cel RODO
 • Wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

 • Administrator danych
 • Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 52A współpracujący z firmami, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.

 • Cele i podstawa prawna przetwarzania
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w celu podpisania umowy.

  Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu świadczenia procesów rekrutacyjnych.

  Dane osobowe osób zatrudnianych przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana / Pani danych dla celów podatkowych, rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwalnych.

  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w inny sposób niż zautomatyzowany.

 • Odbiorcy danych
 • Odbiorcą danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty konieczne w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, realizacji działalności Administratora (np.

  kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie).

  Odbiorcą danych osobowych osób zatrudnianych będą podmioty konieczne w celu zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenie, wszelkich dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, realizacji działalności Administratora (np.

  kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie, firmy księgowe).

 • Przekazywanie danych do państw trzecich
 • Dane osobowe obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą przekazywane do państw trzecich.

  Dane osobowe obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być przekazywane do państw trzecich. Dokładamy wszelkiej staranności przy zabezpieczeniu danych osobowych.

 • Okres przechowywania danych
 • Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa, potrzebny do realizacji procesów rekrutacyjnych lub do końca okresu przedawnienia roszczeń.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach prowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji - przez okres do 2 lat od złożenia aplikacji lub do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

  Dane osobowe osób zatrudnianych będą przechowywane przez okres wymagany przez Kodeks Pracy, potrzebny do realizacji umowy lub do końca okresu przedawnienia roszczeń.

 • Przysługujące prawa
 • Przysługują Pani / Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych :

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora.

  Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią / Panem lub na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.

 • Informacja o skardze do organu nadzoru
 • Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych narusza postanowienia RODO.

 • Informacja o dobrowolności podania danych
 • Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne.

  Dla kandydatów do pracy jest warunkiem prawidłowej realizacji procesów rekrutacyjnych.

  Dla osób zatrudnianych jest warunkiem prawidłowej realizacji zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenie oraz wszelkich dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, realizacji działalności Administratora.

 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)
 • Dane kontaktowe : adres e-mail :

  adres e-mail :

  iod personnel-international.pl

  adres pocztowy : Inspektor Ochrony Danych Personnel International BPO Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 52A, 44-100 Gliwice.

  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  В связи со вступлением в силу 25 мая 2018 года Регламента (ЕС) 2016 / 679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и их свободном перемещении, а также отмены Директивы 95 / 46 / ЕС, Мы хотели бы предоставить несколько информацию.

 • Цель RODO
 • Введение и унификация правил обработки персональных данных на всей территории Европейского Союза. В частности, он заботится о безопасности персональных данных и защищает право на неприкосновенность частности.

 • Администратор данных
 • Администратором Ваших персональных данных является Personnel International BPO Sp. z o.o. с зарегистрированным офисом в Гливице, улица Zwycięstwa 52A, сотрудничающая с компаниями, с которыми были заключены договора о доверии обработки данных.

  III. Цели и правовая основа обработки

  Ваши персональные данные будут обрабатываться на основании статьи 6 (1) (a), (b) и (c) RODO, это есть на основе необходимости обработки в целях, вытекающих из законных интересов, реализованных Администратором или третьей стороной, и с целью подписания договора.

  Персональные данные кандидатов на работу будут обрабатываться с целью обеспечения процессов набора.

  Персональные данные работающих лиц будут обрабатываться в целях, связанных с установлением и ходом процесса трудоустройства.

  Кроме того, закон требует, чтобы мы обрабатывали ваши данные для целей налогообложения, учета и хранения в архивных целях.

  Персональные данные будут обрабатываться автоматизированным образом, а также способом, отличающим от автоматизированного.

 • Получатели данных
 • Получателем персональных данных кандидатов на работу будут субъекты, необходимые для осуществления процессов набора, осуществления деятельности Администратора (например, юридические фирмы, IT-компании, курьерские компании).

  Получателем персональных данных трудоустроенных лиц будут лица, необходимые для заключения трудового договора, мандатного договора, всех документов, вытекающих из Трудового кодекса, налоговых и страховых обязательств, осуществления деятельности Администратора (например, юридические фирмы, IT-компании, курьерские компании, бухгалтерские компании).

 • Передача данных в третьи страны
 • Персональные данные граждан Европейской экономической зоны не будут передаваться в третьи страны.

  Персональные данные граждан из-за пределов Европейской экономической зоны могут передаваться в третьи страны. Мы принимаем все меры для защиты персональных данных.

 • Срок хранения данных
 • Персональные данные кандидатов на работу будут храниться в течение периода, требуемого законом, необходимого для осуществления процессов найма или до окончания срока исковой давности по искам.

  Ваши персональные данные будут обрабатываться в рамках текущего процесса набора в течение 12 месяцев с даты подачи заявки, а в случае согласия на обработку данных для целей будущего набопа на срок до 2 лет с момента подачи заявки или до тех пор, пока вы не отзовете свое согласие на обработку в зависимости от того, какое событие произойдет первым.

  Персональные данные трудоустроенных лиц будут храниться в течение срока, требуемого Трудовым кодексом, необходимого для исполнения договора или до окончания срока исковой давности по искам.

  VII. Ваши права

  Следующие права, связанные с обработкой Ваших персональных данных :

 • право на доступ к персональным данным,
 • право требовать исправления персональных данных,
 • право требовать удаления персональных данных,
 • право требовать ограничения обработки персональных данных,
 • право возражать против обработки данных из-за вашей особой ситуации в случаях, когда мы обрабатываем данные на основе нашего законного интереса,
 • право на передачу персональных данных, т.е. право на получение персональных данных от Администратора, в структурированном, широко используемом и машиночитаемом в ИТ- формате.
 • Вы можете отправить эти данные другому Администратору данных или запросить, чтобы Мы отправили эти данные другому контроллеру.

  Однако Мы сделаем это только в том случае, если такое сообщение технически возможно. Право на передачу персональных данных предоставляется только тем данным, которые Мы обрабатываем на основании договора с Вами или на основании Вашего согласия.

  Для реализации вышеуказанных прав, пожалуйста, свяжитесь с Администратором.

  VIII. Информация о жалобе в надзорный орган

  Вы имеете право подать жалобу президенту Управления по защите персональных данных, если считаете, что обработка ваших персональных данных нарушает положения RODO.

 • Информация о добровольном предоставлении данных
 • Предоставление Ваших персональных данных является добровольным.

  Для кандидатов на работу это обязательное условие для правильного осуществления процессов подбора персонала.

  Для трудоустроенных лиц, это условие надлежащего исполнения трудового договора, мандатного договора и всех документов, вытекающих из Трудового кодекса, налоговых и страховых обязательств, осуществления деятельности Администратора.

 • Свяжитесь с Инспектором по защите данных ( ИЗД )
 • Контакт :

  Адрес электронной почты : iod personnel-international.pl

  Почтовый адрес : Инспектор по защите данных Персонал International BPO Sp. z o.o., Zwycięstwa 52A, 44-100 Gliwice.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku