główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Jeleniej Górze
Jelenia Góra, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu, II piętro, przy komputerze. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne

i sztuczne. Budynek bez windy, w centrum miasta, z ogólnodostępnym parkingiem, stanowiący siedzibę również innych podmiotów.

Drzwi i toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji
 • dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym opracowywanie planów finansowych
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej
 • prowadzenie spraw w zakresie prawa pracy oraz obsługi kadrowo - płacowej
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe : co najmniej 6 lat - znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych,- znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,- znajomość zasad księgowości budżetowej i sektora finansów publicznych,- znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,- znajomość przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,- znajomość obsługi programów kadrowo - płacowych i finansowo - księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 11.08.2020
 • Decyduje data : wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego powiatu grodzkiego Jelenia Góra,

  58-500 Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 18, II piętro pokój nr 206.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel 75 753 56 01
 • Kontakt do inspektora ochrony danych : Krystyna Zielonka tel. 75 753 56 01 email : jeleniagoramiasto winb.wroc.pl
 • Cel przetwarzania danych :
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych : odbiorcą Pana / Pani danych osobowych będzie organ nadzoru budowlanego uprawniony do uprawniony do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Okres przechowywania danych :
 • czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia : prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych :
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.

  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych :
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje : podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • Oferty otrzymane po upływie terminu lub nie podpisane nie będą rozpatrywane.
 • rekrutacja będzie się odbywała w 2 etapach.
 • do 2 etapu przejdą kandydaci / kandydatki, których oferty spełnią wymagania formalne,
 • o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres mailowy,

 • 2 etap będzie stanowił rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem Inspektoratu przy udziale
 • komisji do spraw naboru,

 • wyłonienie kandydata / kandydatki nastąpi w oparciu o największa liczbę punktów przyznaną
 • przez członków komisji.

 • wynik naboru kandydata / kandydatki zostanie ogłoszony na stronie KPRM.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  WZORY OŚWIADCZEŃ :

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku