Szpital Ortopedyczny w Otwocku poszukuje Kucharza
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM.A.GRUCY OTWOCK
Otwock, Mazowieckie
3 d. temu
source : Lento.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CMKP 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13 Sekretariat Dyrektora Naczelnego : tel.

22 779 32 02 fax 22 779 35 71 Sekretariat Dyrektora Opieki Medycznej / Dyrektora Technicznego : tel. 22 779 28 15 Centrala : tel.

22 779 40 31 Kucharz Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za : - przygotowywanie posiłków zarówno dla pacjentów jak i kantynę zgodnie z zaleceniami IŻiŻ oraz normami żywienia pacjentów w szpitalach -

przyjmowanie surowców-sprawdzanie masy pod względem jakości i ilości zgodnie z zapotrzebowaniem - przygotowywanie posiłków zgodnie z recepturami i zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej -

przestrzeganie procedur HACCP produkcji żywności - Nadzór nad utrzymaniem czystości, drobnego sprzętu i urządzeń w kuchni.

 • Nadzór nad prawidłowym pakowaniem posiłków przeznaczonych do dystrybucji . - Utrzymanie w należytym porządki i czystości swojego stanowiska pracy w trakcie i po zakończeniu powierzonych zadań i czynności .
 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o każdej sytuacji mającej wpływ na opóźnienie realizacji zadania. Wymagania formalne : -
 • wykształcenie co najmniej zawodowe , średnie o kierunku kucharz - znajomość zagadnień związanych z praca w kuchni Oferujemy :

 • Umowę o pracę
 • Pełen etat Prosimy o dopisanie klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
 • 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust poz. 1000.) Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że : 1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.

  prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku, adres : ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock; 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej : 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

  Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  Kodeks pracy; 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.

 • kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 • 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust.

 • 2 RODO informujemy, że : 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
 • 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 • 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Jeżeli będą państwo chcieli aby ich oferta była brana pod uwagę na poczet przyszłych rekrutacji Prosimy o dopisanie klauzuli : ,, Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazanego pracodawcę przez okres 3 miesięcy.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych spod adresu, którego zgoda dotyczy.

  Oferty zawierające cv z dopiskiem Kucharz " prosimy składać osobiście w siedzibie SPSK lub kierować na adres e-mail lub fax (22) 788.

  36.30 lub (22) 779.35.71 do dnia 30 września 2019 roku

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku