strażnik miejski (aplikant)
Straż Miejska w Legnicy
Legnica, Dolnośląskie
1 d. temu
source : Lento.pl

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych, wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego, wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich), Wymagania niezbędne : 1 / obywatelstwo polskie, 2 / ukończone 21 lat, 3 / korzystanie z pełni praw publicznych, 4 / posiadanie co najmniej wykształcenia średniego, 5 / nienaganna opinia, 6 / sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, 7 / niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 8 / uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji druk oświadczenia należy pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Legnicy,inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej w Legnicy , w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al.

Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15.00.

Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku