Starszy inżynier elektryk (obwody pierwotne stacji elektroenergetycznych)
ILF Consulting Engineers
Warsaw, Poland
6 d. temu

Job description

 • samod ziel ne wyko ny wa nie prac pro jek t owych oraz doku men ta c ji tech nicz nej w zak re sie obwo dów pier wotnych stac ji elek tro en er ge ty cz nych w pro jekt ach kra jo wych oraz zagranicznych
 • uzgod nien ia z Kli en tem, usta le nia zak resów, har mo no gram ów prac
 • koor dy nac ja międzybranżowa
 • nad zór nad pracą młods zych inży nierów elektryków
 • przy go to wy wa nie, ana li zowa nie i porów ny wa nie ofert technicznych
 • rea li zowa nie zadań zwią z anych z nadzo rem autorskim
 • odby wa nie wizyt na budo wach, o ile to konie cz ne, w ramach rea li zowanych przez fir mę projektów
 • przy go to wy wa nie kon cep c ji projektowych
 • doradzt wo tech nicz ne w zak re sie stac ji elek tro en er ge ty cz nych wszyst kich napięć dla obiek tów nowych i modernizowanych
 • Qualification

 • wyk sz tałce nie wyższe o kierunku / specjalności : elek tro tech ni ka, energetyka
 • upra w ni en ia budow la ne do pro jek t owa nia bez ogra nic zeń w spec ja l ności instal a cy j nej w zak re sie sie ci, instal ac ji i urząd zeń elek trycz nych i elektroenergetycznych
 • upra w ni en ia wyko naw c ze będą dodat ko wym atutem
 • doś wiad cze nie w samod ziel nej rea li za c ji pro jek tów w zak re sie obwo dów pier wotnych stac ji WN i NN
 • umie jęt ność samod ziel ne go rozwią zy wa nia pro ble mów technicznych
 • zdol ności inter per so nal ne niez będ ne do bez poś red niej komu ni ka c ji i współ pra cy z klientem
 • dos ko nała orga ni za c ja pra cy, sys te ma ty cz ność, dokład ność, rze tel ność oraz umie jęt ność usta la nia priorytetów
 • dobra zna jo mość tech nicz ne go języ ka angie lskie go / zna jo mość języ ka nie mieckie go będ zie dodat ko wym atutem
 • dobra zna jo mość opro gra mo wa nia Auto Cad oraz pod sta wo wych pakie tów biurowych
 • zna jo mość opro gra mo wa nia 3D oraz / lub Etap będ zie dodat ko wym atutem
 • goto wość do wyjazdów służ bo wych kra jo wych oraz zagra nicz nych, zgod nie z rea li zowany mi projektami
 • pra wo jazdy kat. B
 • We offer :

 • sta bil ne zatrud nien ie w biur ze ILF Pol s ka w Poz na niu, Kato wi cach lub Warszawie
 • atrak cy j ne warun ki zatrudnienia
 • moż li wość roz wo ju zawo do we go w międ zy na r odo wej fir mie będącej lide rem w swo jej branży przy rea li za c ji pro jek tów pro wad zonych w kra ju i za granicą
 • współ pra ca z inży nier a mi z innych kra jów w ramach międ zy na r odo wych zes połów projektowych
 • udział w kra jo wych i zagra nicz nych pro jekt ach z obs za ru gener ac ji, prze syłu oraz dys try buc ji ener gii elektrycznej
 • udział w kreo wa niu ryn ku ener gii elek trycz nej (Off shore / PV / HVDC / wodór) w kra ju i za granicą
 • pakiet pry wat nej opie ki medy cz nej dla pra cow ni ków i ich rodzin
 • Oso by zain te re so wa ne, speł nia jące powyższe wyma ga nia, pro si my o przesła nie apli ka c ji na adres : rekrutacja ilf.com

  Zastrz egamy sobie moż li wość kon tak tu tyl ko z wybrany mi kandydatami.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku