wizytator
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Rybnik, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Premiera

WARUNKI PRACY

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w budynku

3 piętrowym, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 1 piętrze. Budynek nie posiada windy osobowej, podjazdu oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami zlokalizowanymi na terenie działania Delegatury , w szczególności prowadzenie ewidencji, kontroli w szkołach i placówkach, monitorowanie pracy szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa;
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, dotyczących wydania dyrektorowi szkoły lub placówki, organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę polecenia usunięcia uchybień, w przypadku prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów prawa;
 • przygotowywanie projektu polecenia opracowania programu i harmonogramu poprawy i efektywności kształcenia lub wychowania, wydanego dyrektorowi szkoły lub placówki;
 • przygotowywanie projektu zawiadomienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę o stwierdzonych istotnych uchybieniach w jej działalności;
 • przygotowywanie projektów pism, dotyczących prowadzonych w Delegaturze postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania przez Kuratora zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących cofnięcia uprawnień szkoły publicznej;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organami prowadzącymi szkoły i placówki, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań oświatowych;
 • realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawianych przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;
 • przygotowywanie projektów opinii dotyczących m.in. ustalania sieci, przekształcania oraz likwidacji szkół i placówek, założenia szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
 • współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także wspomaganie działań tych podmiotów;
 • realizacja zadań wynikających z polityki oświatowej państwa, a także współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio, regionalnej i lokalnej polityki oświatowej;
 • wykonywanie zadań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz nadzoru nad czynnościami wykonywanymi w zakresie awansu zawodowego nauczycieli przez dyrektorów szkół i placówek oraz organy prowadzące;
 • współpraca z urzędami pracy, organizacjami pracodawców, placówkami doskonalenia nauczycieli, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi i innymi instytucjami oświatowymi w zakresie realizowanych zadań;
 • realizowanie zadań administracyjnych zapewniających funkcjonowanie Delegatury;
 • samokształcenie i samodoskonalenie w zakresie prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem koordynowanych zadań.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie : wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • staż pracy : pracy pedagogicznej lub w szkole wyższej jako nauczyciel akademicki.
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • w przypadku nauczycieli akademickich ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu oświaty i aktów wykonawczych ustawy - Ustawa Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do ustawy,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Ustawy o służbie cywilnej,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność komunikacji,
 • współpracy,
 • podejmowania decyzji i odpowiedzialności,
 • rzetelność i terminowość,
 • zorientowanie na osiąganie celów,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • doskonalenie zawodowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • WYMAGANIA DODATKOWE

 • Stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Ukończone szkolenia w zakresie nadzoru pedagogicznego
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego doskonalenie w zakresie zarządzania lub administracji
 • Kopia dokumentu potwierdzającego pięcioletni staż pracy w szkole wyższej w przypadku nauczycieli akademickich
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do : 13.08.2020
 • Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów :
 • ul. Powstańców 41a

  40-024 Katowice,pok. 6.10

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  DLA KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE NA SANOWISKO PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO) informujemy, iż na podstawie art.

  13 RODO przysługują Pani / Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (Dz.

  U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1 ze zm.). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty

  Dane do kontaktu : Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice e-mail : kancelaria kuratorium.katowice.

  pl skrytka ePUAP : / y77uu54yfi / skrytka.

  2. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : tel : 32 606 30 37, e-mail : iod kuratorium.katowice.pl.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwiacji dokumentów po przeprowadzonym naborze (zgodnie z art.

  6 ust. 1 lit c RODO; art. 9 ust 1 RODO) w zakresie wskazanym w przepisach :

 • w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikajacym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotchczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art.

  6 ust. 1 lit a RODO) -zawarte w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie - zawarta w Oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

  Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

  6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenie tego samego stanowiska).

  Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych, zgodnie z wymogami prawa, wskazanymi w pkt 3.

  7. W związku z przetwarzaniem przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa) :

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Wycofanie zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych, niż takich, które wynikają z przepisów prawa.

  Aby skorzystać z powyższych praw może Pani / Pan skontaktować się bezpośrednio z Kuratorium Oświaty w Katowicach lub Inspektorem Ochrony Danych.

  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

  Podanie przez Państwa innych danych (np. numeru telefonu, prywatnego adresu poczty elektronicznej) jest dobrowolne, za wyrażoną zgodą.

  Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

  INNE INFORMACJE :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu : , w zakładce Kuratorium - Praca w kuratorium - wzory oświadczeń.

  Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą.

  Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail).

  Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

  Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4 000 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat zgodnie z art.

  90 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku