terenowy inspektor mostowy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Kalisz
1 d. temu
source : infoPraca

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

terenowy inspektor mostowy w Rejonie Kalisz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

60-763 Poznań ul. Siemiradzkiego 5a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Opracowuje roczny harmonogram przeglądów podstawowych i rozszerzonych. Wykonuje przeglądy podstawowe i rozszerzone i na ich podstawie określa potrzeby do planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych.
 • Przygotowuje dokumentację z wykonanych przeglądów. Uczestniczy w szkoleniach dotyczących przeglądów obiektów mostowych,

 • Opracowuje roczny plan bieżącego utrzymania obiektów mostowych. Wnioskuje i rozlicza środki finansowe na bieżące utrzymanie mostów.
 • W zakresie bieżącego utrzymania ustala zakres zadań do wykonania, kontroluje ich realizację pod względem jakościowym i terminowym, uczestniczy w odbiorach robót.

  Archiwizuje dokumentację dotyczącą wykonywanych robót,

 • Ewidencjonuje, gromadzi, aktualizuje oraz archiwizuje informacje dotyczące drogowych obiektów inżynierskich. Administruje program komputerowy SGM służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach.
 • Uczestniczy w cyklicznych szkoleniach dot. SGM (Systemu Gospodarki Mostami),

 • Dostarcza informację o stanie obiektów mostowych niezbędnych do opracowania wieloletniego planu remontów i przebudów. Opiniuje przygotowaną dokumentację na remonty i budowę obiektów mostowych.
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących remontów kapitalnych i budowy obiektów. Archiwizuje dokumentację remontów kapitalnych i bieżących obiektów mostowych,

 • Analizuje oraz wnioskuje wykonanie niezbędnych czynności na podstawie Protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich.
 • Archiwizuje protokoły w czasie określonym przez określonych przez instrukcję dot. przeglądów,

 • Przygotowuje dokumentację przetargową. Uczestniczy w pracach komisji przetargowych na poziomie Rejonu,
 • Sporządza sprawozdania miesięczne oraz roczne w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych.
 • Sporządza sprawozdania roczne w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych. Sporządza sprawozdania roczne w zakresie ewidencjonowania obiektów mostowych.

  Prowadzi bieżącą korespondencję,

 • Realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

  praca biurowa,

  obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym

  praca w terenie

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

  praca w terenie

  krajowej i zagraniczne wyjazdy służbowe

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2,0

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : średnie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienie budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administracyjnego przez Rejon,
 • praktyczna obsługa komputera ( pakiet MS Office )
 • kompetencje : wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów i inżynierskich,
 • Znajomość przepisów z zakresu : prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-10-22

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Oddział w Poznaniu

  ul. Siemiradzkiego 5a

  60-763 Poznań

  z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym : TIM - Kalisz )

  lub pocztą elektroniczną na adres poznan.rekrutacja gddkia.gov.pl

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku