starszy inspektor
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Lublin
2 d. temu
source : infoPraca

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

starszy inspektor do spraw ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • współuczestniczy w opracowaniu projektów decyzji i postanowień w sprawach prowadzonych w trybie odwoławczym i w trybach szczególnych w zakresie prowadzenia i bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (w ramach wieloosobowego stanowiska),
 • współuczestniczy w rozpatrywaniu podań, interwencji, wniosków i skarg stron kierowanych do Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • współuczestniczy w kontroli działania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • współuczestniczy w udzielaniu odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • praca w siedzibie urzędu,
 • praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,
 • praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej : praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • praca siedząca w pozycji wymuszonej przed ekranem komputerowym,
 • praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
 • brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.
 • Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Planowany termin zatrudnienia : czerwiec 2021 r.

  List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

  Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.

  Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie : http : / / luwwlublinie.

  bip.gov.pl / , w załącznikach do oferty.

  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

  Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

  Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie : http : / / luwwlublinie.bip.gov.pl / , w załącznikach do oferty.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : średnie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

  w administracji,

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • znajomość przepisów ustaw : Prawo geodezyjne i kartograficzne, o kontroli administracji rządowej, Prawo przedsiębiorców, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • wykształcenie prawnicze, administracyjne lub wyższe geodezyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • pozytywne podejście do interesanta,
 • znajomość obsługi komputera i programów pakietu Microsoft Office, Libre Office oraz specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust.
 • 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Dokumenty należy złożyć do : 2021-05-06

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

  Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu

  Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105 (na czas pandemii Punkt Obsługi Klienta)

  20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku