Spawacz
kariera@newag.pl
Nowy Sącz, Małopolskie
5 d. temu
source : Lento.pl

Jedna z największych polskich firm zajmujących się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru szynowego, z wieloletnim branżowym doświadczeniem, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko : Spawacz Miejsce pracy : Nowy Sącz Wymagania :

 • wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe o profilu technicznym
 • przynajmniej podstawowy kurs spawania MAG 135 (mile widziany kurs ponadpodstawowy)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza MIG / MAG
 • umiejętność czytania rysunku technicznego Oferujemy :
 • szkolenia stanowiskowe
 • możliwość rozwoju przez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu spawania i uzyskanie certyfikatów spawalniczych wydanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach m.
 • in. - Kursy spawania 135MAG, 141TIG, 111EO, 311 SPAWANIE GAZOWE - Kurs cięcia i podgrzewania gazowego

 • praca na bardzo dobrym sprzęcie spawalniczym
 • zapewnienie wysokiej klasy środków ochron spawalniczych
 • zapewnienie warunków socjalnych na wysokim poziomie
 • zapewnienie wysokiej klasy środków ochrony osobistej
 • praca pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów spawalnictwa
 • miła i przyjemna atmosfera w pracy
 • system premiowy
 • dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • dofinansowanie do kart Multisport
 • paczki świąteczne Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza lub przesłanie aplikacji na adres mailowy, podany powyżej, z dopiskiem w temacie : Spawacz.
 • Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  INFORMACJA DLA KANDYDATÓW Zgod nie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogól nego Roz po rzą dze nia Par la mentu Euro pej skiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwiet nia 2016 r.

  w spra wie ochrony osób fizycz nych w związku z prze twa rza niem danych oso bo wych i w spra wie swo bod nego prze pływu takich danych zwa nym dalej RODO oraz uchy le nia dyrek tywy 95 / 46 / WE, NEWAG S.

  A., ul. Wyspiań skiego 3, 33 300 Nowy Sącz, infor muje mnie, a ja przyj muję do wia do mo ści, iż : 1. Admi ni stra to rem moich danych jest NEWAG S.

  A. z sie dzibą w Nowym Sączu (33 300), ul. Wyspiań skiego 3, mail : kariera małpa newag.pl 2. Inspek to rem danych oso bo wych jest Pani Kinga Nowo bil ska, e-mail iod małpa newag.

  pl 3. Moje dane oso bowe prze twa rzane będą w celu prze pro wa dze nia bie żą cego pro cesu rekru ta cji, a przy padku wyra że nia zgody rów nież w celu prze pro wa dze nia przy szłych rekru ta cji przez NEWAG S.

  A. i spółki z nią współ pra cu jące, na pod sta wie art. 6, ust. 1, pkt a, b RODO, 4. Moje dane oso bowe mogą zostać prze ka zane pra cow ni kom i współ pra cow ni kom spółki w celu i w zakre sie wyko ny wa nia obo wiąz ków służbowych, 5.

  Moje dane oso bowe mogą zostać powie rzone pod mio tom prze twa rza ją cym w celu zgod nym z pod pi saną umową powie rze nia prze twa rza nia danych oso bo wych.

  Moje dane oso bowe mogą zostać powie rzone np. pod mio tom świad czą cym usługi dorad cze, pomoc prawną, podat kową, rachunkową, 6.

  Moje dane oso bowe w związku z prze pro wa dzoną rekru ta cją w zależ no ści od wyra żo nej zgody : a. będą prze cho wy wane przez okres kon kret nej rekru ta cji, następ nie niszczone, b.

  będą prze cho wy wane przez okres 1 roku w wypadku uzy ska nia zgody na przy szłe rekru ta cje. Po wska za nym okre sie zostaną zniszczone.

  7. Mam prawo dostępu do tre ści swo ich danych oraz prawo ich spro sto wa nia, ich usu nię cia, ogra ni cze nia prze twa rza nia, prawo do prze no sze nia danych, prawo wnie sie nia sprze ciwu, prawo cof nię cia zgody w dowol nym momen cie, bez wpływu na zgod ność z pra wem przetwarzania, 8.

  Mam prawo wnie sie nia skargi do Pre zesa Urzędu Ochrony Danych Oso bo wych (ul. Stawki 2, 00 193 War szawa), gdy uznam, iż prze twa rza nie moich danych oso bo wych naru sza RODO, 9.

  Zosta łem poin for mo wany i jestem świa domy, że odmowa poda nia moich danych oso bo wych wią zać się będzie z bra kiem moż li wo ści uczest ni cze nia w pro ce sie rekrutacji, 10.

  Moje dane oso bowe nie będą prze ka zy wane do pań stwa trze ciego ani orga ni za cji międzynarodowej, 11. Moje dane oso bowe nie będą pod le gały pro fi lo wa niu ani zauto ma ty zo wa nemu podej mo wa niu decyzji.

  Aby śmy mogli się z Tobą kon tak to wać, w apli ka cji pro simy zawrzeć jedną ze zgód do wyboru : Tylko obecna rekru ta cja : Wyra żam zgodę na prze twa rza nie moich danych oso bo wych, poda nych przeze mnie, do reali za cji obec nego pro cesu rekru ta cji pro wa dzo nego przez NEWAG S.

  A., ul. Wyspiań skiego 3, 33 300 Nowy Sącz. Obecna i przy szłe rekru ta cje : Wyra żam zgodę na prze twa rza nie moich danych oso bo wych, poda nych przeze mnie, do reali za cji przy szłych pro ce sów rekru ta cji pro wa dzo nych przez NEWAG S.

  A., ul. Wyspiań skiego 3, 33 300 Nowy Sącz oraz spółki z nią współpracujące.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku