starszy specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Gdynia
4 d. temu
source : infoPraca

Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

starszy specjalista do spraw utrzymania obiektów budowlanych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • wykonuje przeglądy techniczne obiektów rocznych i pięcioletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane.
 • W oparciu o wykonane protokoły przygotowuje materiały niezbędne do zlecania wykonania siłami własnymi bądź w drodze udzielenia zamówienia publicznego, remontów i napraw oraz zaistniałych awarii instalacji i urządzeń obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni.

 • prowadzi ewidencję lokali mieszkalnych, określa i nalicza czynsze przy użyciu programu UNISOFT-CZYNSZE , rozlicza zużycia wody i ciepła przez najemców tychże lokali, prowadzi korespondencję związaną z administrowaniem lokalami, przejmuje / przekazuje do zasiedlenia lokale, zawiera umówy najmu, przygotowuje materiały dla Komisji Mieszkaniowej i sprawozdania dla GUS w zakresie mieszkaniówki .
 • prowadzi książkę obiektu budowlanego, nadzoruje zlecone roboty budowlane oraz zlecone naprawy awarii, uczestniczy w komisyjnych odbiorach robót
 • dokonuje kontroli eksploatacji budynków i pomieszczeń z uwagi na sposób ich użytkowania i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz racjonalność gospodarki lokalowej
 • prowadzi korespondencję w sprawach związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości, w tym w sprawie wyrażenia zgody na zmianę użytkowania z określeniem warunków, wezwania do przywrócenia stanu przed dokonaniem niedozwolonych przeróbek przez najemców
 • zbiera, gromadzi i wstępnie kwalifikuje potrzeby remontowe dla wszystkich komórek Urzędu Morskiego w Gdyni
 • przygotowuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia w zakresie merytorycznego opracowania przedmiotu zamówienia i warunków umowy dla realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • opracowuje dane do sprawozdań, planów robót remontowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań : - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w terenie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia : - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie.

  Narzędzia i materiały pracy : - komputer

  Infrastruktura - bariery architektoniczne : - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
 • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3 927,78 zł. do 4 198,03 zł. + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 95 lub 59 84 81 990 wew.990
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe techniczne w obszarze budownictwo

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

  w obszarze budownictwo

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nieograniczone lub ograniczone
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów powiązanych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówień publicznych i innych związanych z realizacją umów
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym lub instalacje i sieci cieplne, wentylacyjne, gazowe wodociągowe i kanalizacyjne lub w trakcie zdobywania
 • znajomość programu Norma, programów CAD
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

  Dokumenty należy złożyć do : 2021-07-25

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Urząd Morski w Gdyni

  Kancelaria Ogólna

  ul. Chrzanowskiego 10

  81-338 Gdynia

  z dopiskiem : Nr ogłoszenia o naborze - 81250

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku