Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Logistyki i Marketingu
Uniwersytet Opolski
Opole
11 d. temu

Zainteresowane osoby proszone sąo składanie następujących dokumentów :

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • kwestionariusz osobowy, CV i życiorys naukowy,
 • zestawienie opublikowanych prac naukowych przed i po habilitacji,
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej i organizacyjnej,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym / dodatkowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzebniezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.
 • 08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

  KANDYDACI NA STANOWISKO PROFESORANADZWYCZAJNEGO POWINNI :

 • posiadaćstopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiilub nauk o zarządzaniu,
 • posiadaćdorobek naukowy obejmujący przede wszystkim publikacje z zakresu logistykizwrotnej, logistyki zrównoważonej, zarządzania łańcuchami dostaw,
 • posiadatytuł zawodowy inżyniera,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresietakich przedmiotów jak zarządzanie logistyczne, logistyka zrównoważona,logistyka zwrotna, ekologistyka, strategiczne zarządzanie łańcuchami dostaw, strategie logistyczne, a także doświadczeniew prowadzeniu prac dyplomowych z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchemdostaw,
 • posiadaćdoświadczenie w zakresie prowadzenia badań empirycznych i aktywnegoprezentowania ich wyników na konferencjach naukowych,
 • posiadaćdoświadczenie w zakresie współpracy z biznesem,
 • biegle posługiwać sięjęzykiem polskim w mowie i piśmie.
 • Dokumenty należy złożyć do17.05.2016 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego UniwersytetuOpolskiego, ul. Ozimska 46 a,45-054 Opole.

  Terminrozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 30.05.2016 r.

  Nie poinformowanie kandydata owynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

  Uczelnia nie zapewniamieszkania.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku