Konkurs na stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych
Uniwersytet Opolski
Opole
16 d. temu

Konkurs na stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych

2018-03-15 15 : 27 : 00 Wydarzy się WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Co najmniej jedno 1 roczne doświadczenie w procedurze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy,
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • Umiejętność sporządzania i redagowania pism, wniosków; tworzenia dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się
 • w edytorach testowych oraz kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja.
 • Pracę w krótkich terminach realizacji.

  WYMAGANIA FAKULTATYWNE :

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • Umiejętność zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 • o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
 • Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.
 • OPIS STANOWISKA :

 • Analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014 / 24 / UE, ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań);
 • Monitorowanie systemu funkcjonowania zamówień publicznych (monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego w zakresie zamówień publicznych);
 • Opiniowanie zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Opolskiego;
 • Sprawozdawczość zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także z wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;
 • Archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych.
 • WARUNKI PRACY :

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Świadczenia socjalne;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech 4 godzin dziennie;
 • Stanowisko o charakterze administracyjno-biurowym;
 • Możliwość doszkalania i samorozwoju.
 • WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE :

 • Podpisane Curriculum Vitae zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 • o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) ;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata);
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności, np.
 • ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego .
 • Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, w pokoju nr 3, do dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące osiemnastego 23.
 • 03.2018 roku do godziny piętnastej 15 : 00 .

 • Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 • Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku