PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU WARSZAWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Meeting Planner Sp. z o.o.
Warszawa
79 d. temu

Opis firmy

Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłasza konkurs na dwa stanowiska : Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznejplac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Opis stanowiska

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało między innymi :

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Warszawie i jej obszarze metropolitalnym.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz realizacja wytyczonych przez Radę Programową kierunków rozwoju Stowarzyszenia, w szczególności :

a) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia a także wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród,

c) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia, skreślanie z listy członków Stowarzyszenia, zawieszanie członka, wykluczanie ze Stowarzyszenia w oparciu o kryteria uchwalone przez Radę Programową,

d) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia corocznie Radzie Programowej projektów planu finansowego oraz planów działania Stowarzyszenia na potrzeby Walnego Zebrania,

e)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o zatwierdzany przez Radę Programową budżet roczny,

f) składanie pisemnych kwartalnych merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Programowej,

g) bieżące informowanie Rady Programowej o wszelkich przypadkach działań naruszających lub stwarzających zagrożenie naruszenia majątkowych lub niemajątkowych interesów Stowarzyszenia,

h) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przygotowanie wniosków na Walne Zebranie, przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,

i) realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania i Rady Programowej oraz wykonywanie czynności przypisanych Zarządowi w kodeksie etyki Stowarzyszenia,

j) wykonywanie zaleceń podmiotu przeprowadzającego kontrolę w Stowarzyszeniu oraz udzielanie podmiotowi dokonującemu kontroli Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszystkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,

k) przygotowanie budżetu rocznego i przedłożenie go Radzie Programowej do zatwierdzenia.

3. Prowadzenie Biura konferencji i kongresów (Warsaw Convention Bureau), działającego w ramach Biura Stowarzyszenia, w szczególności pozyskiwania i wspomagania organizacji spotkań, konferencji i kongresów o charakterze gospodarczym i okołogospodarczym w kluczowych dziedzinach dla rozwoju Warszawy.

4. Praca na stanowiskach związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych : Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej, Ustawa o ustroju Miasta Stołecznego Warszawa, Kodeks spółek handlowych, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o usługach turystycznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks Cywilny.

Materiały informacyjne WOT :

Pod adresem dostępne są publikacje, prezentacje, raporty, raporty i sprawozdania WOT, które obrazują zakres działania Stowarzyszenia.

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej, okołoturystycznej lub branży marketingowej
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem ludzkim
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, inny język obcy mile widziany
 • Wymagania dodatkowe :

 • wykształcenie wyższe na kierunku : turystyka i rekreacja, hotelarstwo, marketing, zarządzanie, administracja, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, antropologia
 • bardzo dobra obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność myślenia strategicznego i planowania, samodzielność, podejmowanie decyzji, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością realizowanych zadań, zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. podpisane odręcznie : curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

  2. syntetyczny tekst dot. diagnozy obecnego stanu turystyki w Warszawie i możliwości jej dalszego rozwoju tekst powinien zawierać ok.

  3600 znaków (2 strony formatu A4)

  3. kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe

  4. kopie świadectw pracy, umów o dzieło i zleceń, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentujące wymagany minimum 5-

  letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

  5. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

  6. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

  7. podpisana odręcznie klauzula o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.

  08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27 marca 2018 r. na adres :

  Adres składania dokumentów : Warszawska Organizacja Turystyczna, Pl. Defilad 1 pokój 938,

  00-901 Warszawa.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

  Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 15.00.

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku