Młodszy wychowawca
Dom Dziecka
Police, Zachodniopomorskie
2 d. temu

DYREKTOR DOMU DZIECKA W POLICACH o g ł a s z a NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W DOMU DZIECKA W POLICACH Ul. Kresowa 26 72-010 Police Wolne stanowisko : młodszy wychowawca Informacje o umowie : umowa na czas zastępstwa.

Opis stanowiska : Do zadań pracownika będzie należało prowadzenie spraw związanych z : 1. Sprawowaniem opieki i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce.

2. Tworzeniem serdecznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnej. 3. Organizacją pracy w grupie dzieci oraz pracą indywidualną z dzieckiem.

4. Realizacją obowiązku szkolnego przez wychowanków. 5. Praktykami zawodowymi wychowanków. 6. Współdziałaniem z lekarzem, pielęgniarką i rodziną dziecka w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanka oraz opieką w czasie choroby.

7. Wdrażaniem wychowanków do przestrzegania higieny osobistej, porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych.

8. Zaopatrzeniem wychowanków w odzież i inne przedmioty osobistego użytku. 9. Dokonywaniem zakupów spożywczych, przygotowywaniem posiłków dla wychowanków na podstawie wspólnie opracowanych jadłospisów.

10. Urlopowaniem wychowanków do domu rodzinnego. 11. Współdziałaniem z opiekunami prawnymi oraz rodzicami dziecka w celu wspierania wzajemnych kontaktów i umożliwianiem korespondencji, rozmów telefonicznych i spotkań.

12. Organizowaniem czasu wolnego wychowanków, rozwojem ich zainteresowań, organizacją zabaw i różnego rodzaju kółek zainteresowań.

13. Udziałem w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci, wnioskowaniem o zasadności pobytu wychowanków w placówce, opracowywaniem i realizacją indywidualnych planów pomocy dziecku.

14. Procesem usamodzielnienia wychowanków. 15. Prowadzeniem dokumentacji grupy wychowawczej i indywidualnej podopiecznych.

16. Współdziałaniem w opracowywaniu i realizacji planu pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wymagania : 1. obywatelstwo polskie, 2.

wykształcenie wyższe (w tym licencjat), kierunek : pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-

 • wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
 • 3. osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • 4. osoba, która wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • 5. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6. osoba, która jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-

 • wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy. 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • 8. niewymagany staż pracy, 9. znajomość ustaw i rozporządzeń : ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o pomocy społecznej, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie powiatowym, rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, rozporządzenie w sprawie wynagradzanie pracowników samorządowych.

  Wymagania dodatkowe : 1. znajomość języka angielskiego / niemieckiego na poziomie umożliwiającym pomoc dzieciom w nauce.

  2. Przygotowanie i kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć z dziećmi, w tym w zakresie rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz oddziaływań terapeutycznych.

  3. prawo jazdy kat. B Wymagane dokumenty : 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.

  adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu, 2. list motywacyjny, 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, 4.

  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach przydatnych na stanowisku, 6.

  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia jeżeli kandydat takie posiada), 7.

 • referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada), 8. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie były pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 • 9. oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego 10.

  oświadczenie kandydata, że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 11.

  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r.

  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do : 09 sierpnia 2017 r.

  do godz. 15 : 00 na adres : Dom Dziecka w Policach Ul. Kresowa 26 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Nabór na wolne stanowisko : Młodszy Wychowawca Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Dziecka w Policach , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2017 roku wyniósł 0% *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r.

  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.

  U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej DOMU DZIECKA W POLICACH w części dotyczącej naborów na stanowiska.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 3127795, (91) 3176737 lub http : / / www.dd-police.bip.net.pl / ?c 237

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku