Profesor nadzwyczajny w Katedrze Logistyki i Marketingu
Uniwersytet Opolski
Opole
32 d. temu

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następującychdokumentów :

podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego

kwestionariusz osobowy, CV i życiorys naukowy

zestawienie opublikowanych prac naukowych przed i po habilitacji

informacja o przebiegu pracy zawodowej i organizacyjnej

oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dorealizacji procesu rekrutacji zgodnie

z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniająwymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 zpóźn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

KANDYDACINA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO POWINNI :

spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego,

posiadać tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub nauki

o zarządzaniu,

posiadać udokumentowany publikacjami dorobek naukowy z w / w dyscyplin, w tym publikacjami za zakresu logistyki.

Dokumenty należy złożyć dodnia 5 września 2014 r. , w Sekretariacie Wydziału

Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego , ul. Ozimska 46 a, 45-054Opole .

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne zodrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aplikuj
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku