referent
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
3 d. temu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

01-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu,
 • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych w celu wydania decyzji orzekających o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe,
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.
 • Warunki pracy

  Stanowisko pracy znajduje się w budynku wyposażonym w windy i podjazdy, toalety są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

  Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.

  o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

  Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  ŻYCIORYS / CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA, WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

  Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem :

  http : / / www.mazowieckie.kas.gov.pl / izba-administracji-skarbowej-w-warszawie / ogloszenia / nabor / wzory-oswiadczen

  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane / decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS / .

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.

  Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem : 22 53 36 678.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  wykształcenie : średnie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • Życiorys / CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz. U. z 2017 r.
 • poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy złożyć do : 2018-11-19

  Decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku